Godišnja skupština Društva knjižničara Zadar, 7. – 15. rujna 2020.g.

Zbog epidemiološke situacije Godišnja skupština Društva knjižničara Zadar održana je elektroničkim putem od 7. do 15. rujna 2020.g. do 12 sati.

ZAPISNIK

s Godišnje skupštine Društva knjižničara Zadar održane elektroničkim putem od  7. do 15. rujna 2020.g. do 12 sati

Dnevni red:

  1. Suglasnost za održavanje Godišnje elektroničke skupštine Društva knjižničara Zadar od  7. do 15. rujna 2020. do 12.00 – traži se
  2. Suglasnost za održavanje i usvajanje Dnevnog reda Godišnje elektroničke skupštine Društva knjižničara Zadar od  7. do 15. rujna 2020. do 12.00 – traži se
  3. Izvješće predsjednika o radu Društva knjižničara Zadar za razdoblje od siječnja do rujna 2020. godine.
  4. Financijsko izvješće Društva knjižničara Zadar za razdoblje od siječnja do rujna 2020. godine.
  5. Suglasnost prijedloga i procedure izbora delegata Društva knjižničara Zadar za 45. Skupštinu – 80 godina HKD-a. – traži se
  6. Prijave i izbor delegata Društva knjižničara Zadar za 45. Skupštinu – 80 godina HKD-a – traži se

Pristigla su pisana očitovanja sljedećih članova Društva knjižničara Zadar: Antonia Milanovića, Milka Belevskog, Matee Bakmaz, Zrinke Džoić, Ivana Kovača, Tihane Jurišić, Mladena Masara, Nade Radman, Mirise Katić, Vere Vitori, Antonijele Nekić, Jelene Batur, Žozefine Žentil Barić i Drahomire Cupar te sukladno tome postoji podloga za donošenje pravovaljanih odluka.

Utvrđeno je da je od 25 članova Društva knjižničara Zadar svoja očitovanja poslalo 14 članova i time je kvorum postignut.

Ad. 1. Članovima DKZ-a upućena je zamolba za usvajanje prijedloga održavanja Godišnje skupštine Društva knjižničara Zadar od 7. do 15. rujna 2020.g. do 12.00 sati elektroničkim putem.

Članovi DKZ-a jednoglasno su usvojili prijedlog da se Godišnja skupština Društva knjižničara Zadar održi elektroničkim putem u predviđenom terminu.

Ad. 2. Članovima DKZ-a upućena je zamolba za usvajanje prijedloga Dnevnog reda Godišnje elektroničke skupštine Društva knjižničara Zadar od  7. do 15. rujna 2020.g.

Članovi Društva knjižničara Zadar jednoglasno su usvojili predloženi Dnevni red Godišnje skupštine Društva knjižničara Zadar.

Ad. 3. Članovima DKZ-a dostavljeno je Izvješće predsjednika o radu Društva knjižničara Zadar za razdoblje od siječnja do rujna 2020. godine.

Članovi DKZ-a nisu imali primjedbi na dostavljeno izvješće te se ono smatra prihvaćenim.  

Ad. 4. Članovima DKZ-a dostavljeno je Financijsko izvješće Društva knjižničara Zadar za razdoblje od siječnja do rujna 2020. godine.

Članovi DKZ-a nisu imali primjedbi na dostavljeno financijsko izvješće te se ono smatra prihvaćenim. 

Ad. 5. Članovima Društva knjižničara Zadar upućena je zamolba za usvajanje prijedloga procedure izbora delegata Društva knjižničara Zadar za 45. Skupštinu – 80 godina HKD-a.

Članovi Društva knjižničara Zadar jednoglasno su prihvatili prijedlog procedure izbora delegata Društva knjižničara Zadar za 45. Skupštinu – 80 godina HKD-a.

Ad. 6. Članovima Društva knjižničara Zadar upućena je zamolba za prijavu i izbor delegata Društva knjižničara Zadar za 45. Skupštinu – 80 godina HKD-a. S obzirom na postignut kvorum,  suglasnosti i prijedloge članova DKZ-a, izbor delegata (prvi krug) proveden je elektroničkim putem u periodu od  7. do 11. rujna 2020. do 12.00 sati.

Članovi izbornog povjerenstva (Milko Belevski, Matea Bakmaz, Zrinka Džoić i Antonio Milanović) utvrdili su da je na e-mail adresu DKZ-a od 7. do 11. rujna 2020. pristiglo ukupno 13 glasova[1] za izbor delegata. Glasovi su se brojčano raspodijelili redom:

Zrinka Džoić – 7 glasova,

Ivana Župić Baždarić – 3 glasa,

Matea Bakmaz – 2 glasa,

Drahomira Cupar -1 glas.

Utvrđeno je da je natpolovičnom većinom glasova za delegata DKZ-a za 45. Skupštinu HKD-a izabrana kolegica Zrinka Džoić.

Skupština održana elektroničkim putem završila je 15. rujna 2020.g u 12 sati.

U Zadru, 17. rujna 2020. godine                                                                    Zapisnik sastavila: Matea Bakmaz                                    


[1] Pisano očitovanje jednog člana DKZ-a poslano je 14. rujna 2020.g. te se zbog isteka roka za prijavu i izbor delegata Društva knjižničara Zadar za 45. Skupštinu – 80 godina HKD-a (11. rujna u 12h) nije uvažilo očitovanje o točki 6. Dnevnog reda Skupštine.